Osobna učinkovitost
Methodus d.o.o.
Strateško planiranje
Trajanje: 2 dana
Svrha: Usvajanje vještina moderiranje / facilitiranja grupe.
Teme / Sadržaj:
  • Definicija vizije i misije kompanije/sektora/službe/odjela/tima
  • Definicija org charta kompanije/sektora/službe/odjela/tima
  • Pojašnjavanje uloga i odgovornosti članova
  • Pojašnjavanje međusobnih potreba i očekivanja
  • Dogovor o pravilima i načinima suradnje u timu
  • Naredni ciljevi, zadaci i koraci
  • Commitment (predanost zadatku)